Mentrau Cydweithredol

 

 

  • Mentrau Cydweithredol
  • Cyhoeddiadau
  • Grwpiau Effaith
  • Cyflwyniad i Fentrau Fferm Cydweithredol

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddwy agwedd wahanol: Mentrau Cydweithredol a Grwpiau Effaith.

 

Mentrau Cydweithredol

Darperir cymorth i unigolion sydd am archwilio buddiannau posib gweithio ar y cyd ar fentrau cydweithredol.

Cynhelir cyfres o gyfarfodydd agored ledled Cymru sy'n canolbwyntio ar y gwahanol fathau o Fentrau Cydweithredol sydd ar gael i ffermwyr llaeth yng Nghymru.

Yn ystod y cyfarfodydd, bydd arbenigwyr yn y maes yn darparu gwybodaeth am y rhagolygon yn gyffredinol i fentrau cydweithredol presennol, megis magu ar gontract, ffermio contract, rhannu'r godro, partneriaethau, tyfu cnydau a chytundebau tenantiaeth busnes fferm.

Bydd ffermwyr sy'n mynegi diddordeb yn y cyfarfodydd agored yn cael y cyfle i ymweld â fferm weithredol lle mae 'na fenter gydweithredol ar waith, fel bod ffermwyr yn cael y cyfle i ofyn cwestiynau a chael atebion o bersbectif ffermwr.

Yn dilyn yr ymweliad fferm, trefnir gweithdy i roi arweiniad pellach i'r ffermwyr ar faterion cyfreithiol, treth, rheoliadau a rheolaeth sy'n codi yn sgil mentrau cydweithredol.

Mae cyfres o lyfrynnau a thaflenni ffeithiau am astudiaethau achos ar gael i ffermwyr, sy'n darlunio manteision ac anfanteision mentrau cydweithredol, yn ogystal â'r gwahanol fathau o gytundebau sydd ar gael.

I gofrestru ar gyfer gweithdy neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dafydd Thomas ar 01554 748592 neu drwy e-bost: dafydd.thomas@colegsirgar.ac.uk
 

Please click on the following links to download the appropriate publication.
 

 

 

Nod y grwpiau effaith hyn yw mynd i'r afael â materion o fewn y gadwyn gyflenwi.

Bydd y grwpiau'n delio â materion megis:

•Cyfrif celloedd somatig
•Taith tancer llaeth benodol sy'n casglu llaeth uchel mewn protein ar gyfer cynnyrch llaeth penodol
•Problem iechyd benodol megis clefyd Johne's neu gloffni
Mae'r cymorth hwn ar gael i ffermwyr llaeth ledled Cymru. Fel rhan o'r modiwl, mae cymorth a chefnogaeth ar gael bob blwyddyn ar gyfer 12 grŵp effaith, a'r cyntaf i'r felin fydd hi.

Unwaith bod testun wedi'i bennu, bydd grŵp effaith yn cael ei sefydlu. Unwaith eu bod wedi'u sefydlu, bydd gan y grwpiau yr hawl i gael cymorth; un ai ar gyfer siaradwyr, prosiectau arddangos neu ymweliadau ag astudiaethau achos.

Gall cyfarfodydd grŵp amrywio o gyfarfodydd addysgiadol damcaniaethol gyda siaradwyr arbenigol, i sesiynau ymarferol ar ffermydd.

I gofrestru ar gyfer gweithdy neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Dafydd Thomas ar 01554 748592 neu drwy e-bost dafydd.thomas@colegsirgar.ac.uk.