Effeithlonrwydd Ynni

  • Cyflwyniad
  • Cyhoeddiadau
  • Tariffau Ynni
  • Contractau Newid

Ydych chi’n gwneud y defnydd gorau o’r trydan, tanwydd a dwr ar eich fferm?

Fel rhan o'r modiwl hwn, mae cymorth ar gael i 250 o ffermydd llaeth yng Nghymru i adolygu'u defnydd o un ai trydan, tanwydd neu ddŵr, gyda'r nod o ganfod meysydd lle gellid gwneud defnydd mwy effeithlon.

Mae'r adolygiad yn tynnu sylw at feysydd y gellid eu gwella er mwyn cwtogi ar y costau, trwy leihau'r galw am ynni / defnydd o ddŵr a nodi arfer gorau.

Mae ynni'n cynrychioli cost fawr a chynyddol i ffermwyr, ac felly mae rhannu gwybodaeth am dechnolegau a strategaethau y gellir eu defnyddio i wella effeithlonrwydd yn cael ei weld fel cam positif tuag at arbed arian.

Bydd y broses:

•Yn helpu ffermwyr i ddeall patrwm eu defnydd o ynni.
•Yn dadansoddi'r cytundeb trydan yn nhermau pris, tariff, gwasanaeth a dull o dalu.
•Yn meincnodi fferm gyda ffermydd eraill tebyg er mwyn cymharu defnydd o ynni.
•Yn dadansoddi arbedion posib offer arbed ynni newydd, yn nhermau costau cyfalaf yn erbyn arbedion.
 

 

Unwaith y bydd ffermwr wedi cofrestru dymuniad i gael adolygiad, bydd Cydgysylltydd y Prosiect Effeithlonrwydd Ynni'n ymweld â'r fferm i gasglu data gwaelodlin cyntaf, cyn cysylltu gydag ymgynghorwr arbenigol, fydd yn adolygu'r fferm ac yn cynhyrchu'r adroddiad.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i ffermwyr llaeth yn rhad ac am ddim, a does dim rheidrwydd i ymgymryd ag unrhyw un o'r meysydd a amlygir yn yr adolygiad.

Mae cyfres o lyfrynnau a thaflenni ffeithiau ar astudiaethau achos ar gael i ffermwyr, sy'n amlygu enghreifftiau ac arfer da yn nhermau effeithlonrwydd ynni a defnydd o ynni adnewyddadwy fel ei gilydd.

I gofrestru am adolygiad o'ch defnydd o ynni, dŵr neu danwydd, cysylltwch â Neil Nicholas, ar 01554 748592 neu drwy e-bost neil.nicholas@colegsirgar.ac.uk.

 

I weld prisiau trydan cyfredol y farchnad cliciwch ar y teitl ‘Tariffau Ynni' ar dop y dudalen hon.

 

Fuel Consumption Database

Efficient20 fuel 

Farm Energy

Asiantaeth yr amgylchedd Cymru

Glastir

Carbon Trust

 

 

 

 

 Cliciwch ar y dolenni cyswllt canlynol i lawrlwytho’r cyhoeddiad priodol.

 

                           Prisiau Ynni Presennol


Mae’r tabl isod yn dangos y prisiau trydan gorau sydd ar gael (ceiniog fesul cilowat yr awr – c/cWa) i fusnesau bach yng Nghymru, yn seiliedig ar gytundeb 12 mis newydd:

Rhestr prisiau trydan

Diweddarwyd ddiwethaf:16/04/2014

 

 

 

 

 

Diolch i’n cyfeillion yn y ‘Farm Energy Centre’ am y cyngor canlynol ar …

Sut i ddod â’ch cytundeb ynni i ben yn llwyddiannus?

Os ydych chi wedi llofnodi cytundeb neu wedi  dod i gytundeb ar lafar gyda chyflenwr ynni, dylech fod yn ymwybodol o’ch ymrwymiad dan eu telerau ac amodau i roi’r rhybudd cywir eich bod yn gadael pan ddaw eich cytundeb i ben.
Mae rhai cyflenwyr yn manteisio ar y ffaith nad ydych yn gwneud hynny i’ch clymu i flwyddyn arall o ymrwymiad, a hynny’n aml ar gyfradd uwch.
Gelwir hyn yn ‘awto-drosglwyddo’ ac fe’i defnyddir hyd yn oed os nad ydych wedi llofnodi cytundeb adnewyddu.
Mae’r cyfnod rhybudd gofynnol ar gyfer dod â’ch cytundeb i ben yn amrywio o un cyflenwr ynni i’r llall.  Mae un o’r prif gyflenwyr yn gofyn am rybudd ysgrifenedig o  90 DIWRNOD O LEIAF cyn y dyddiad y daw’r cytundeb i ben; mae eraill yn gofyn am naill ai 60 diwrnod neu 28 diwrnod.
Mae gan rai cyflenwyr gyfnod adolygu penodedig o ychydig o wythnosau’n unig ar gyfer tynnu’n ôl o’r cyfraddau adnewyddu a gynigir ganddynt cyn i’ch cytundeb ddod i ben – a gall hynny fod yn anghyfleus iawn.
 

Dyma beth ddylech chi wneud …

  1. Rhowch nodyn i’ch atgoffa ar eich calendr neu yn eich dyddiadur i roi rhybudd ysgrifenedig cyn gynted ag y gallwch.
  2. Anfonwch unrhyw rybudd ysgrifenedig drwy bost cofrestredig a gofynnwch am gadarnhad ysgrifenedig ei fod wedi’i dderbyn.  Gallwch hefyd roi rhybudd drwy e-bost neu ffacs os yw’n well gennych.  Eto, gofynnwch am gadarnhad ei fod wedi cyrraedd.

Cadwch gopi o’ch rhybudd eich bod yn tynnu’n ôl a’r cadarnhad ei fod wedi’i dderbyn.  Os oes angen ichi fynd ar drywydd y cadarnhad hwn, gwnewch nodyn o enw’r sawl fuoch chi’n siarad â nhw, y dyddiad a’r amser.

Awgrym ar gyfer geiriad terfynu cytundeb trydan neu nwy
At [eich cyflenwr trydan/nwy presennol]
Annwyl …,
A fyddech cystal â derbyn y llythyr hwn fel rhybudd ysgrifenedig, yn unol â’ch telerau ac amodau, fy mod yn dymuno terfynu fy nghytundeb(au) presennol ar gyfer rhif(au) MPAN / rhif(au) MPRN …………. ar y dyddiad(au) mae/maent yn dod i ben.

A fyddech cystal â chadarnhau eich bod wedi derbyn y llythyr hwn.
Rwy’n hapus i dderbyn prisiau adnewyddu gennych yn nes at derfyn y cytundeb, er mwyn imi allu gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch p’un ai i aros gyda chi am dymor pellach neu chwilio am gyflenwr arall.

Yn gywir,
………………………………..
 

Y rhif MPAN (cytundeb trydan) yw llinell waelod eich rhif cyflenwi, a ddylai fod i’w weld ar eich bil trydan.  Mae mewn blwch hirgul gyda llythyren ‘S’ fawr ar y llaw chwith iddo.
 


Dylai’r rhif MPRN (cytundeb nwy) fod ar eich bil nwy.