Digwyddiadau blaenorol

 • 16.12.14 - 16.12.14
  Ddigwyddiad Arbenigol ar Iechyd y Fuches Laeth ar gyfer ffermwyr Cymru
  Targedu Stoc Ifanc
  Dyddiad16 December 2014 - 16 December 2014
  Amser 11yb -3yp
  Disgrifiad

 • 1.12.14 - 2.12.14
  Ffair Aeaf
  Dewch i ymuno â ni!
  Dyddiad01 December 2014 - 02 December 2014
  Amser Trwy'r Dydd
  Disgrifiad

  Eleni bydd gan brosiect Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru stondin fasnach yn y sioe.

  Dewch i brofi hwyl yr ŵyl gydag un o’n minspeis a gwydraid o win poeth am ddim

  Lleoliad: Maes y Sioe, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY

  Am fanylion pellach cysylltwch â ni ar 01554 748592.

 • 25.11.14 - 25.11.14
  Ddigwyddiad Arbenigol ar Iechyd y Fuches Laeth ar gyfer ffermwyr Cymru
  Targedu Maeth
  Dyddiad25 November 2014 - 25 November 2014
  Amser 11yb – 3yp
  Disgrifiad

  Fe’ch gwahoddir i

  Ddigwyddiad Arbenigol ar Iechyd y Fuches Laeth ar gyfer ffermwyr Cymru

  Coleg Glynllifon, Caernarfon, LL54 5DU.

  Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014

  11yb – 3yp

  A fyddech cystal â chadarnhau eich presenoldeb drwy ffonio 01554 748570 neu e-bostio: dylan.jones@colegsirgar.ac.uk

  Pynciau’n cynnwys:

  Newid cyfansoddiad llaeth drwy faeth
  Effaith maeth trwy gydol y cyfnod trawsnewid
  Bwydo i sicrhau iechyd y fuches laeth
  Dadansoddi dogn eich buchod dros y gaeaf.

   

  Siaradwyr cenedlaethol blaenllaw:

  Will Tulley, EBVC

  Nick Berni, For Farmers.

   

  Darperir lluniaeth ysgafn

   

  Cynigir y digwyddiad hyn drwy’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru’ sydd wedi derbyn arian drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

   

 • 17.6.14 - 19.6.14
  Cyhoeddi canlyniadau terfynol y prosiect Gwerth Porfa. Taith gerdded a chyfwyniadau ymarferol
  Dyddiad17 June 2014 - 19 June 2014
  Amser 10yb - 12 neu 12 -3 yh
  Disgrifiad

  DIWRNODAU AGORED GWERTH PORFA

  Mae tair blynedd o gasglu data wedi’i gwblhau erbyn hyn dan fodiwl Gwerth Porfa’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru’, a dyna beth oedd blynyddoedd cyferbyniol.

  Meddai’r swyddog Gwerth Porfa, John Owen:  “Maen nhw’n dweud nad oes yr un dwy flynedd yn union yr un fath, ac yn sicr dyna fu’r achos yn ystod y prosiect hwn, sy’n gwneud y data a gasglwyd hyd yn oed yn fwy diddorol.

  “Rydym wedi casglu pentwr enfawr o ddata dros y tair blynedd diwethaf sydd wedi dangos rhai tueddiadau hynod o ddiddorol.”

  Mae’r canlyniadau Gwerth Porfa terfynol yn barod i’w dosbarthu i’r diwydiant erbyn hyn, a chânt eu datgelu yn ystod dau Ddiwrnod Agored.  Cynhelir y digwyddiad cyntaf ar 17 Mehefin 2014 yn Padog Farms Ltd, Fferm Pen y Bryn, Pentrefoelas, a bydd yr ail yn cymryd lle ar Fferm Coleg Gelli Aur ar 19 Mehefin, 2014.

  Gofynnir i’r mynychwyr i fynychu un ai sesiwn bore (10am-1pm) neu sesiwn prynhawn (12pm-3pm) a byddant yn derbyn copi argraffedig llawn o’r canlyniadau Gwerth Porfa.  Cynhelir sesiynau holi ac ateb fel rhan o’r rhaglen, gan roi cyfle i’r mynychwyr i ofyn cwestiynau i’r ffermwyr a gymerodd rhan yn y prosiect Gwerth Porfa.

  Ychwanega Mr Owen:  “Bydd rhaglen y dydd yn cynnwys taith gerdded o amgylch y fferm, yn ymweld â safleoedd perthnasol, ac ym mhob un o’r safleoedd hyn mi fydd yna gyflwyniad ymarferol yn tynnu sylw at rai o brif ganfyddiadau’r canlyniadau.

  “Hoffwn i gredu bod y digwyddiadau hyn yn rhai hanfodol i bob ffermwr sydd am wella’r ffordd mae’n rheoli ac yn defnyddio’i dir glas.”

  Darperir cinio am ganol dydd, felly gofynnir i fynychwyr i gadarnhau eu presenoldeb drwy ffonio’r Ganolfan Datblygu  Llaeth ar 01554 748570.

 • 13.8.13 - 15.8.13
  Dyddiad13 August 2013 - 15 August 2013
  Amser
  Disgrifiad
 • 26.6.13 - 29.6.13
  Cyngres Ffermwyr Llaeth Ewrop (EDF)
  Cynhelir Cyngres Flynyddol Ffermwyr Llaeth Ewrop (EDF) yn Falkenberg,Sweden eleni
  Dyddiad26 June 2013 - 29 June 2013
  Amser Cyngres dros 4 dyddiau
  Disgrifiad

  Unwaith eto mae’r Ganolfan Datblygu Llaeth yn trefnu ymweliad. Teitl y gyngres eleni yw: ‘Managing a High-Input and High-Output System’. Yn ystod y gyngres bydd cyfle i ymweld ag o leiaf
  pedair fferm laeth yn Sweden, yn ogystal â mynychu gweithdai fydd yn cymharu cost cynhyrchu llaeth ar draws dwsin o leiaf o wledydd Ewropeaidd gwahanol. Mae hwn yn gyfle gwych i rwydweithio â thros 300 o ffermwyr llaeth. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r daith eleni, cysylltwch â’r tîm ar 01554 748570 erbyn 10 Ebrill 2013.

 • 22.3.13
  Digwyddiad magu lloi - ATAL Y COLLEDION!
  Cynhelir y digwyddiad, a drefnir ar y cyd gan DairyCo a Hybu Cig Cymru yng Ngwesty Gwledig Cas-blaidd, Sir Benfro
  Dyddiad22 March 2013
  Amser 11:00
  Disgrifiad

  Mae magu lloi’n gymaint o her ag erioed - ymunwch â ni i drafod holl agweddau magu lloi gyda Dr Sam Leadley o Attica Vets, Efrog Newydd.  Arbenigwr rhyngwladol blaenllaw a brwdfrydig yn y maes.

  Dewch â’r magwr lloi gyda chi!

  Testunau’n cynnwys:
  • Gofalu am y llo newydd-anedig
  • Rheoli colostrwm
  • Iechyd a maeth lloi
  • Gosod targedau
   

  Yn ôl arolwg gan DairyCo, mae 8% o loi’n marw yn ystod y 24 awr cyntaf ac mae 14% pellach yn methu â chyrraedd y llaethiad cyntaf. Mae’r ffigyrau arswydus hyn yn arwain at wastraff go iawn a chost ddiangen i’r busnes - felly p’un ai ydych chi’n godro 50 neu 500 mae’n werth clywed beth
  sydd gan Dr Sam Leadley i’w ddweud am fagu lloi a lleihau’r colledion hyn.

   I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Richard Davies, swyddog estyn DairyCo ar 01824 790214 neu drwy e-bostio: richard.davies@dairyco.ahdb.org.uk

 • 15.3.13
  Cynhadledd DairyCo 2013
  Gwneud y gorau o'ch potensial: persbectif cadwyn gyflenwi
  Dyddiad15 March 2013
  Amser 10:00yb - 3;30yp
  Disgrifiad

  cynhadledd flynyddol DairyCo yng Nghymru: Dydd Gwener 15 Mawrth 2013

  SIARADWYR:
  Matt Johnson, AHDB:
  Sialensiau a chyfleoedd – Rhagolygon y farchnad gartref
   

  Louise Welsh, Morrisons:
  Morrisons a First Milk –
  Gwedd newydd ar gynhyrchu caws Prydeinig
   

  Ian Brown, Arla Foods UK:
  Arla Foods – Cael y gwerth gorau posibl o laeth ein perchnogion
   

  Keith Davis, Ffermwr:
  Systemau cynnyrch uchel ac isel proffidiol – Fy mhrofiad i
   

  Mark Griffiths, Cyfrifwyr Siartredig Dyke Yaxley:
  Canfod y strwythur treth gorau posibl ar gyfer eich busnes

  Bydd sesiynau holi ac ateb yn rhan o raglen y gynhadledd, fydd yn
  rhoi cyfle i’r gynulleidfa i holi’r siaradwyr.

  LLEOLIAD: Stadiwm Parc y Scarlets, Llanelli, SA14 9UZ.

  Y CYNTAF I’R FELIN FYDD HI
  I archebu lle cysylltwch â Sarah Nesbitt erbyn 8 Mawrth
  ar 01554 748593 neu sarah.nesbitt@dairyco.ahdb.org.uk

 • 6.3.13
  Effeithlonrwydd porthiant a Phroteinau
  Bydd DairyCo’n cynnal cyfarfod fin nos
  Dyddiad06 March 2013
  Amser 7:30pm –9:30pm
  Disgrifiad

  Bydd DairyCo’n cynnal cyfarfod fin nos ar ‘effeithlonrwydd porthiant a Phroteinau’ fydd yn canolbwyntio ar beth o’r gwaith a wnaed yn fwyaf diweddar gan Bartneriaeth Ymchwil DairyCo.  Y siaradwr gwadd fydd Kevin Sinclair o Brifysgol  Nottingham. 
   

  Bydd y cyfarfod yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
  • Cost protein
  • Ffynonellau protein a phorthiant amgen
  • Cynnwys protein yn y deiet
  • Sgorio cyflwr y corff

   

  Lleoliad: Clwb Golff Alice Springs, Cemaes Comawndwr, Brynbuga, Sir Fynwy
  Am fanylion pellach cysylltwch â Sarah Nesbitt ar 01554 748593 neu Sarah.Nesbitt@dairyco.ahdb.org.uk


  Gwybodaeth am y Siaradwr Gwadd
  Mae Kevin Sinclair yn Athro ym maes Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Nottingham.  Mae ei waith yn canolbwyntio’n bennaf ar effeithiau maeth ar ffrwythlondeb gwartheg a defaid.  Mae ganddo enw da am ei waith ymchwil cymhwysol, yn gweithio’n fwyaf diweddar gyda DairyCo ac EBLEX i archwilio  diffygion elfennau hybrin mewn defaid.  Cyn hynny, bu Kevin yn gweithio i Goleg Amaethyddol Yr Alban (SAC) fel Arbenigwr Cig Eidion lle'r oedd yn rheoli buches arbrofol o 250 o fuchod sugno bîff.  Roedd ei radd gyntaf mewn Gwyddor Amaethyddol ym Mhrifysgol Aberdeen ac mae’n dod o gefndir amaethyddol yn Yr Alban.

 • 15.1.13 - 15.1.13
  CYNLLUN RHEOLI MASTITIS
  Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu i ddeall Cynllun Rheoli Mastitis DairyCo a sut i’w roi ar waith ar y fferm.
  Dyddiad15 January 2013 - 15 January 2013
  Amser 10:30
  Disgrifiad

  Bydd y diwrnod yn ymdrin â: 

  • Pwysigrwydd cofnodion fferm i’ch helpu i ddeall patrymau’r haint
  • Profiadau ar ffermydd a’r hyn a gyflawnwyd eisoes ac  y gellir ei gyflawni
  • Cyfraddau gwellhad
  • Ardaloedd sy’n peri risg o amgylch y fferm
  Dyddiad:  Dydd Mawrth 15 Ionawr

  Amser: 10.30am - 2.30pm  Yn cynnwys cinio
  Lleoliad: Nort Court Farm, Redwick, Magwyr, Caldicot, Sir Fynwy, NP26 3DX
  Trwy garedigrwydd Tom James

  Dylech fynychu os ydych chi’n dymuno:
  • Deall gwahanol lwybrau haint mastitis o fewn y fuches laeth
  • Mabwysiadu strwythur i reoli mastitis ar y fferm
  • Gwneud y defnydd fwyaf effeithiol o’ch cofnodion fferm
  I archebu lle cysylltwch â:
  Kate Cross, Ffôn 024 7647 8707
  E-bost: postcard@dairyco.ahdb.org.uk

  TELIR Y COSTAU GYDA’CH LEFI A’R CYNTAF I’R FELIN FYDD HI O RAN ARCHEBU LLE.

  I  gynorthwyo gyda bioddiogelwch, gwnewch yn siŵr bod eich cerbydau wedi’u glanhau a’u diheintio’n iawn os gwelwch yn dda, a’ch bod yn gwisgo dillad glân y gellir eu diheintio’n unol â chanllawiau’r llywodraeth.

 • 5.12.12 - 6.12.12
  Gweithdy Cynllunio i Wneud Elw - De Cymru
  Dyddiad05 December 2012 - 06 December 2012
  Amser 09:00 - 17 :00
  Disgrifiad

  Lleoliad: Great House Hotel and Restaurant, Laleston, Bridgend, South Wales

  Mae’r gweithdy preswyl deuddydd hwn yn canolbwyntio ar agweddau strategol ffermydd godro, y pam, y sut a’r pryd. Gan gymryd costau cynhyrchu presennol y fferm, a geir gan set ddata Milkbench+ DairyCo, fel man cychwyn, gall mynychwyr roi cynnig ar senarios gwahanol ar gyfer eu busnes. Mae’r gweithdy hwn, sy’n cynnwys sesiynau technegol ar faeth, defnyddio bwydydd anifeiliaid a chostau craidd buchod, yn gweithio tuag at lunio cynllun busnes i fynd â’r busnes yn ei flaen.  

   

  Cost arferol y Gweithdy Cynllunio i Wneud Elw yw £265 + TAW, fodd bynnag, bydd y gweithdy hwn am ddim i Ffermwyr Cymru trwy’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru'.* 

   

  Bydd angen blaendal o £75+TAW wrth archebu lle, ond caiff ei ddychwelyd i chi pan fyddwch yn mynychu’r cwrs. 

   

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch un ai â Richard Davies neu Chris Duller (Swyddogion Estyn DairyCo), mae eu manylion cyswllt isod.
  Richard Davies – Rhif Ffôn: 01824 790214, Ffôn Symudol: 07966 237841, E-bost: richard.davies@dairyco.ahdb.org.uk
  Chris Duller – Rhif Ffôn: 01974 282536, Ffôn Symudol: 07530 174843, E-bost: chris.duller@dairyco.ahdb.org.uk

   

   

 • 26.11.12 - 27.11.12
  Ffair Aeaf
  Dewch i ymuno â ni!
  Dyddiad26 November 2012 - 27 November 2012
  Amser Trwy'r dydd
  Disgrifiad

  Eleni bydd gan brosiect Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru stondin fasnach yn y sioe.

  Dewch i brofi hwyl yr ŵyl gydag un o’n minspeis a gwydraid o win poeth am ddim

  Lleoliad: Maes y Sioe, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY

  Am fanylion pellach cysylltwch â ni ar  01554 748592.

 • 14.11.12 - 15.11.12
  Gweithdy Cynllunio i Wneud Elw - Gogledd Cymru
  Dyddiad14 November 2012 - 15 November 2012
  Amser 09:00 - 17:00
  Disgrifiad

  Lleoliad: Holiday Inn Chester West, Northop Hall, Yr Wyddgrug, Caer, CH7 6HB

  Mae’r gweithdy preswyl deuddydd hwn yn canolbwyntio ar agweddau strategol ffermydd godro, y pam, y sut a’r pryd. Gan gymryd costau cynhyrchu presennol y fferm, a geir gan set ddata Milkbench+ DairyCo, fel man cychwyn, gall mynychwyr roi cynnig ar senarios gwahanol ar gyfer eu busnes. Mae’r gweithdy hwn, sy’n cynnwys sesiynau technegol ar faeth, defnyddio bwydydd anifeiliaid a chostau craidd buchod, yn gweithio tuag at lunio cynllun busnes i fynd â’r busnes yn ei flaen.  

   

  Cost arferol y Gweithdy Cynllunio i Wneud Elw yw £265 + TAW, fodd bynnag, bydd y gweithdy hwn am ddim i Ffermwyr Cymru trwy’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru'.* 

   

  Bydd angen blaendal o £75+TAW wrth archebu lle, ond caiff ei ddychwelyd i chi pan fyddwch yn mynychu’r cwrs. 

   

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch un ai â Richard Davies neu Chris Duller (Swyddogion Estyn DairyCo), mae eu manylion cyswllt isod.
  Richard Davies – Rhif Ffôn: 01824 790214, Ffôn Symudol: 07966 237841, E-bost: richard.davies@dairyco.ahdb.org.uk
  Chris Duller – Rhif Ffôn: 01974 282536, Ffôn Symudol: 07530 174843, E-bost: chris.duller@dairyco.ahdb.org.uk

   

   

   

   

 • 5.11.12 - 6.11.12
  EDF-Cyfarfod UK
  Dyddiad05 November 2012 - 06 November 2012
  Amser
  Disgrifiad

  Mae EDF-UK  yn trefnu eu cyfarfod ar gyfer yr hydref yn Ne Orllewin Lloegr, lle byddant yn ymweld â Gwlad yr Haf a Dorset.  Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr i ymweld â phedair uned laeth arloesol sy’n canolbwyntio ar wneud elw mewn ffordd gynaliadwy. Hefyd, bydd cyfle i wrando ar, a chwestiynu siaradwyr blaengar am eu barn ar y diwydiant, ac i gymysgu gyda chydweithwyr o feddylfryd tebyg ar draws y sector llaeth.

  Mae Kinshay wedi cytuno’n garedig i gymryd rôl arweiniol o ran trefnu rhaglen yr hydref eleni.  Mae manylion pellach am y rhaglen ddeuddydd ar gael oddi wrth Rachel Stamp, Kingshay ar: 01458 851555 neu rachel.stamp@kingshay.co.uk.


  Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly archebwch yn gynnar i wneud yn siŵr o’ch lle.

 • 16.10.12
  Sioe Laeth Cymru
  Dewch i ymuno â ni!
  Dyddiad16 October 2012
  Amser 09:00 - 17:00
  Disgrifiad

  Eleni bydd gan brosiect Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru stondin fasnach yn y sioe.

  Croeso ichi ymweld â’n stondin a chanfod sut all y prosiect Cadwyn Gyflenwi helpu’ch menter laeth chi.

  Lleoliad: Maes Sioe Caerfyrddin, Sir Gar, SA33 5DR

  Am fanylion pellach cysylltwch â ni ar  01554 748592.

 • 24.9.12
  test
  5tr
  Dyddiad24 September 2012
  Amser 5
  Disgrifiad

  rt

 • 24.9.12
  Dyddiad24 September 2012
  Amser
  Disgrifiad
 • 14.8.12 - 15.8.12
  Dyddiad14 August 2012 - 15 August 2012
  Amser
  Disgrifiad
 • 1.8.12
  Dyddiad01 August 2012
  Amser
  Disgrifiad
 • 23.7.12 - 26.7.12
  Dyddiad23 July 2012 - 26 July 2012
  Amser
  Disgrifiad