Crynodeb o’r newyddion

Tractor Coch

Mae cynllun sicrwydd y Tractor Coch wedi comisiynu arolwg i gael gwell dealltwriaeth o agweddau
ffermwyr tuag at gynlluniau sicrwydd y Tractor Coch, ac adborth ar eu hymwybyddiaeth o’r Tractor Coch yn y wasg a hysbysebion. Cysylltir â sampl o ffermwyr dros y ffôn a’u gwahodd i gymryd
rhan. Bydd yr arolwg ar gael ar-lein hefyd, felly gall unrhyw un, p’un ai’n aelod o’r cynllun ai peidio, roi ei adborth a’i farn trwy ymweld â www. redtractorassurance.org.uk. Nod cynllun sicrwydd y
Tractor Coch yw cynnal, datblygu a hyrwyddo safonau Sicrwydd integredig er budd ei aelodau o
fewn y diwydiant bwyd cyfan. Mae’n gosod safonau ar gyfer ffermydd, yn ogystal â dolenni eraill hanfodol yn y gadwyn gyflenwi bwyd, cyn cyrraedd y fferm ac ar ôl gadael.