Canolfan Adnoddau

Mae’r Ganolfan Adnoddau wedi’i lleoli ar Gampws Gellir Aur yng Ngholeg Sir Gâr.  Mae’r gweithgareddau a ddarperir gan y ganolfan yn cynnwys:

 • Y Ganolfan Datblygu Llaeth
 • Tîm cyrsiau amaethyddol byr
 • Coleg Milfeddygol Rhanbarthol Cymru
 • Tîm Fferm Gelli Aur


I gael mwy o wybodaeth cliciwch ar y dolenni cyswllt isod

 • Cydlynydd Cyrisau Byr
 • Coleg Brenhinol y Milfeddygon
 • Fferm Gelli Aur

 Mae’r Cydlynydd Cyrisau Byr Astudiaeth Tir wedi’i lleoli yn Campws Gelli Aur


 

Mae cyrsiau o’r fath yn cynnwys:

 • Semenu artiffisial
 • Llif Gadwyn
 • Plaleiddiaid
 • Tractor
 • Telehandler
 • Gyrru quad

 

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig amrywiaeth enfawr o cyrsiau byr yn ymwneud a astudiaethau tir wedi’u teilwra i weddu ac anghenion y fusnes.  Buddsoddwch mewn sgiliau ac hyfforddiant a fodloni gofynion deddfwriaethol.  Mae cyrsiau yn cael eu rhedeg yn lleol ledled y sir, yr holl hyfforddwyr yn cael eu hyfforddi’n broffesiynol ac yn fedrus iawn.  Dewch i elwa o ystod lawn o hyfforddiant mewn meysydd gofal anifieiliad, iechyd a diogelwch, defnydd diogel o blaladdwyr, gyrru cerbydau, hwsmona da byw a defnyddio offer.


Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ein llyfryn Cyrsiau Byr Astudiaeth Tir neu cysylltwch â chynghorydd ar: 01554 748394
 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau yng Ngholeg Sir Gâr.

 

Sefydlwyd Coleg Milfeddygol Rhanbarthol Cymru (WRVC) gan  y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol (RVC) er mwyn caniatáu i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i archwilio iechyd y fuches.  Mae grwpiau o fyfyrwyr yn ymweld â ffermydd yng nghwmni milfeddyg cymwys.

Mae’r myfyrwyr yn casglu data yn ystod eu hymweliad â’r fferm ac yn ei ddefnyddio i gynghori ffermwyr, gan anelu at wella lles a chynhyrchedd.  Mae’r myfyrwyr yn cael profiad o roi cyngor o natur ataliol i ffermwyr.  Mae’r myfyrwyr yn ymweld â ffermydd llaeth, biff a defaid fel rhan o’r gwasanaeth hwn.

Mae gwaith y WRVC yn digwydd ochr yn ochr â milfeddyg y fferm ei hun, a’r nod yw ategu at waith milfeddyg y fferm.  Mae myfyrwyr wedi ymweld â ffermydd ar draws Cymru yn ystod y 5 mlynedd ers sefydlu’r WRVC ac maent wedi cynghori ar nifer o agweddau ar ffermio, gan gynnwys parasitiaid, iechyd lloi ac ŵyn, clefydau heintus a chlefydau cynhyrchu.

I gael mwy o wybodaeth am Ganolfan Milfeddygol Rhanbarthol Cymru Cliciwch yma.

 

Wythnos Blasu Ysgol Milfeddygol

Yn Awst 2012, ymunodd Canolfan Datblygu Llaeth Sir Gâr â Chanolfan Milfeddygol Rhanbarthol Cymru  i ddarparu wythnos blasu ysgol filfeddygol gyntaf Cymru ar gyfer darpar ddisgyblion sy’n awyddus i ddilyn gyrfa mewn milfeddygaeth.  Daeth disgyblion 16 i 17 oed o Dde a Gogledd Cymru, ac o mor bell â Llundain, i aros yn Sir Gaerfyrddin am wythnos i brofi bywyd fel myfyriwr milfeddygol yng Ngelli Aur.

Bwriedir y cwrs ar gyfer myfyrwyr 16 – 19 oed sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant amaeth.  I gael mwy o wybodaeth am yr wythnos blasu ysgol filfeddygol nesaf, cysylltwch â’r ganolfan adnoddau ar: 01554 748570.

I weld prosbectws yr wythnos blasu ysgol filfeddygol diweddaraf, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod:

                                        
 

Mae Fferm Coleg Gelli Aur (240 hectar) yn rhan o Gampws Amaethyddol Gelli Aur, sef canolfan a adeiladwyd at y pwrpas, sy’n un o bum campws Coleg Sir Gâr.

 

 

Prif waith y fferm yw rhedeg busnes masnachol sy’n darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr, ac yn cynnal grwpiau trafod, teithiau cerdded o amgylch ffermydd, a diwrnodau hyfforddiant. Mae’r Ganolfan Adnoddau’n darparu cyfleusterau cynadledda ar gyfer cyfarfodydd a seminarau.

 

Mae gan y fferm ddwy fuches laeth gyda thua 250 o fuchod ym mhob un; mae’r ddwy fuches yn cael eu rhedeg ar systemau rheoli cyferbyniol, gydag un yn lloia yn y gwanwyn a’r llall yn yr hydref.

Mae’r fferm hefyd yn rhedeg diadell ddefaid fasnachol, gan gynhyrchu ŵyn benyw ar gyfer bridio, a phesgi ŵyn gwryw. Mae tua 30 o anifeiliaid biff croesfrid yn cael eu ddwys-besgi bob blwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â John Owen (Rheolwr y Fferm) ar 01554 748570 neu john.owen@colegsirgar.ac.uk.